Mlektar – Mleko homogenizowane 2,0% folia

0,9l
0,9l