Informacja RODO

Dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

I

[Administrator Danych]

 • 1. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich "Lacpol" Sp. z o.o., Ul. Skierniewicka 21, 01-230 Warszawa, KRS: 0000037822, NIP: 5260250127, REGON: 00129596000000, Jest administratorem danych osobowych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznej.
 • 2. Z administratorem danych można kontaktować się:
  • a) pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej,
  • b) pod adresem poczty elektronicznej nadawcy,
  • c) poprzez Inspektora Ochrony Danych, Pana Michała Wesołowskiego adres e-mail: lacpol-IOD@armsafield.com

II

[Cele i czas przetwarzania danych osobowych]

 • 1. Administrator przetwarza informację kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
  • a) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
  • b) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami/kontrahentami i innymi osobami,
  • c) przyjmowanie pism, zgłoszeń wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji i innych wniosków,
  • d) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń,
  • f) wykonania umowy
  • g) w celu nawiązania współpracy,
 • 2. Administrator informuje, że może posiadać Państwa numer telefony jeśli został mu on przekazany i przetwarzać go w celach powyżej wskazanych.
 • 3. Dane osobowe, będziemy przechowywać do utraty ich przydatności do wyżej wymienionych celów.

III

[Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]

 • 1.Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:
  • a) prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO): - kontakt wobec korespondencji incydentalnej oraz stałej, polegający na umożliwieniu odpowiedzi, -dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami, -wykonanie umowy łączącej administratora z pracodawcą adresata, -przekazanie informacji o działalności Administratora na wyraźne żądanie nadawcy (przekazanie informacji handlowej)
  • b) wykonanie umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

IV

[Odbiorcy danych osobowych]

 • 1.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi:
  • a) utrzymania poczty elektronicznej
  • b) windykacji
  • c) doradcze i prawne
  • d) obsługi administracyjnej

V

[Prawa osób, których dane dotyczą]

 • 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  • a) dostępu do danych,
  • b) do otrzymania kopii danych,
  • c) do sprostowania danych,
  • d) do usunięcia danych,
  • e) do ograniczenia przetwarzania,
  • f) do przenoszenia danych,
  • g) do sprzeciwu,
 • 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej klauzuli.

VI

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.