Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

W dniu 28.02.2020 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia spółek ZPM Mlecz, Mlektar, Proszkownia Mleka i ZM w Zalesiu ze spółką PHZ SM Lacpol. Z dniem 28.02.2020 r. w wyniku wskazanego połączenia ZPM Mlecz, Mlektar, Proszkownia Mleka i ZM w Zalesiu przestały istnieć jako osobne podmioty w obrocie gospodarczym, a we wszystkie ich prawa i obowiązki wstąpił Lacpol, kontynuując dotychczasową działalność powyższych podmiotów. Również od tego dnia Beneficjentem wyżej wskazanej umowy stała się spółka Lacpol.
Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych
Proszkownia Mleka Sp. z o.o., jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, pn. „Modernizacja systemu zasilania w ciepło i energię elektryczną w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń poprzez budowę układu kogeneracji gazowej dla Proszkowni Mleka Sp. z o.o.” informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą. Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
  1. a) specjalny adres e-mail: POIS@mr.gov.pl
lub
  1. b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: pois.gov.pl\nieprawidlowosci